Публічна оферта компанії
Публічна оферта компанії
Стоматологічна освітня платформа DSC on Air

на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – «Оферта») Оферта адресована невизначеному колу фізичних осіб, які зацікавлені в отриманні інформаційно-консультаційних послуг на умовах, зазначених нижче.

1. Терміни та визначення

1.1.Наведені нижче терміни вживаються у цій Оферті у такому значенні:

Акцепт - повне, безумовне та беззаперечне прийняття пропозиції укласти договір на надання інформаційно-консультаційних послуг.

Веб-сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права та (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою та структурованих у межах адреси сайту: https://dsc-on-air.space

Веб-сторінка Заходу - складова частина веб-сайту, що містить інформацію про порядок надання інформаційно-консультаційних послуг у рамках Заходу (зокрема, Програму Заходу, формат його проведення (наживо чи онлайн), дату та час надання послуг). Виконавець – Фізична особа підприємець Гудима Роман Анатолійович, яка є організатором або співорганізатором Заходу, в рамках якого надаються інформаційно-консультаційні послуги.

Замовник – фізична особа, яка прийняла умови Оферти.

Захід – практикум, семінар, саміт, онлайн-інтенсив, навчальні заняття, навчальна програма або інший захід ділового характеру, в рамках якого надаються інформаційно-консультаційні послуги згідно з Програмою Заходу.

Оферта - пропозиція укласти договір, розташований у мережі Інтернет на сторінці, що за посиланням: https://dsc-on-air.space

Програма Заходу – етапи (модулі, інформаційні блоки тощо) надання інформації з певної теми.

Сторони - Виконавець та Замовник.

Зазначені терміни мають тотожне значення як вживання у однині, і у множині, і навіть як із зазначення з великої літери, і з малої. Інші терміни, що використовуються в Оферті, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України, а у разі відсутності ухвали у законодавстві мають загальновживане значення.

2. Предмет Оферти

2.1. На умовах, визначених у цій Оферті, між Виконавцем та Замовником укладається договір на надання послуг (далі – «Договір»), згідно з яким Виконавець зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги, що передбачають участь у обраному Замовником Заході (далі – «Послуги»), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ці послуги.

2.2. Порядок надання послуг, зокрема, Програма Заходу, формат його проведення (наживо чи онлайн), дата та час надання послуг визначається на сторінці Заходу.

3. Порядок укладання та виконання Договору

3.1. Перед укладенням Договору Замовник повинен ознайомитись з Офертою та у разі незгоди з умовами не вчиняти дій, спрямованих на укладення Договору та його виконання.

3.2. Попередньою згодою з Офертою вважається здійснення Замовником реєстрації на Захід на сторінці Заходу із зазначенням наступної інформації:

прізвище та ім'я,
номер телефону,
e-mail.


3.3. Акцепт Оферти здійснюється шляхом внесення Замовником плати за замовлені Послуги.

3.4. Виконавець та Замовник, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника.

4. Права та обов'язки Виконавця та Замовника

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Надати Послуги відповідно до умов, викладених у цій Оферті.

4.1.2. Повідомити Замовника про місце надання Послуг, а також про будь-які зміни в умовах організації процесу їх надання не пізніше ніж за 1 (один) день до дати початку Заходу.

4.1.3. Забезпечити Замовника необхідними для участі в Заході матеріально-технічними засобами у разі надання Послуг наживо та даними для доступу до онлайн-ресурсів, за допомогою яких надаються Послуги, у разі надання Послуг у режимі онлайн.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Самостійно визначати порядок організації процесу надання Послуг, у тому числі змінювати місце, дату та час їх надання в односторонньому порядку з обов'язковим повідомленням Замовника про такі зміни.

4.2.2. На свій розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань.

4.2.3. Публікувати та розповсюджувати інформацію про хід, спосіб та результати надання Послуг.

4.2.4. Здійснювати аудіозапис, фото- та відеозйомку під час проведення Заходу та використовувати їх для будь-яких цілей будь-якими способами.

4.2.5. Зупинити виконання зобов'язання, відмовитись від його виконання частково або в повному обсязі у разі невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. Оплачувати Послуги відповідно до умов, визначених в цій Оферті.

4.3.2. Невідкладно повідомляти Виконавця про зміну своїх контактних даних. У разі невиконання цієї умови всі пов'язані з цим ризики покладаються на Замовника, а Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником інформації про послуги, що надаються Виконавцем.

4.3.3. У разі заподіяння шкоди майну Виконавця, у тому числі третьою особою, на користь якої укладено Договір, відшкодувати заподіяну шкоду в повному обсязі.

4.3.4. Не передавати третім особам та не використовувати з комерційною метою без дозволу Виконавця навчальні, методичні та інформаційні матеріали, які надаються Замовнику в ході виконання Договору та є об'єктами авторського права. Право на використання контенту та матеріалів обмежене використанням у особистих цілях без права будь-якої передачі третім особам.

4.3.5. Прийняти Послуги з дотриманням таких правил:

не передавати свої права та обов'язки за Договором третім особам без попереднього погодження з Виконавцем;
не допускається здійснення відеозйомки під час проведення Заходу, розповсюдження відео- та аудіозаписів Заходу незалежно від способу такого розповсюдження;
відвідування Заходу не допускається у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;
обов'язковим є дотримання встановлених організаторами правил, розміщених у місці проведення Заходу та на веб-сайті Виконавця;
у разі порушення встановлених правил та невиконання вимог Виконавця учасник Заходу буде змушений залишити захід без відшкодування вартості участі у ньому.


4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримати Послуги на умовах, визначених цією Офертою.

4.4.2. Отримувати інформацію про послуги, що надаються Виконавцем.

5. Вартість Послуг та порядок оплати

5.1. Вартість Послуг залежить від обраного Замовником Заходу, кількості учасників та пакета участі у ньому та визначається у рахунку на оплату.

5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок Виконавця

5.3. Вартість послуг визначається в українських гривнях.

5.4. Вартість Послуг може змінюватись у разі дії спеціальних акцій, що передбачають надання знижок.

5.5. Замовник може здійснити оплату за Послуги такими способами:

шляхом банківського переказу коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний у рахунку на оплату;
через сервіс прийому онлайн-платежів LIQPAY або в інший спосіб за домовленістю з Виконавцем.


5.6. Замовник оплачує Послуги у розмірі 100% вартості Послуг протягом 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Виконавцем рахунку на оплату, але не пізніше ніж за 1 (один) банківський день до дати початку надання Послуг, якщо інше не погоджено Сторонами.

5.7. У разі нездійснення потенційним Замовником оплати повної вартості Послуг у зазначений термін, Договір вважається неукладеним.

5.8. Послуги вважаються оплаченими Замовником з моменту одержання Виконавцем підтвердження з банку про надходження повної суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. В окремих випадках на розсуд Виконавця підтвердженням факту оплати може бути:

факсимільна копія платіжного доручення;
факсимільна копія квитанції про оплату банку, через який здійснено оплату;
підтвердження транзакції через платіжну систему LIQPAY на користь Виконавця у разі здійснення Замовником оплати через сервіс прийому онлайн-платежів.


5.9. Затримка започаткування Заходу або перенесення дати проведення Заходу не є підставою для повернення коштів, сплачених за Послуги.

5.10. Умови повернення коштів, сплачених за участь у Заході, зазначаються на відповідній веб-сторінці Заходу або фіксуються у договорах, угодах між Замовником та Виконавцем.

6. Порядок здачі-приймання Послуг

6.1. Якщо Замовник протягом 10 (десяти) календарних днів з дати закінчення Заходу не надав Виконавцю мотивовану письмову відмову від прийняття Послуг, такі Послуги вважаються надані належним чином у повному обсязі та прийнятими Замовником у повному обсязі.

6.2. Після закінчення Заходу Виконавець може надати Замовнику, у тому числі на запит останнього, акт надання послуг (далі - «Акт»). У разі, якщо Замовник протягом 10 (десяти) календарних днів з дати закінчення Заходу не надав Виконавцю підписаний з його боку Акт або мотивовану відмову від його підписання, такий Акт вважається узгодженим (підписаним) Замовником, а Послуги такими, що надані належним чином.

7. Дія Оферти та Договору

7.1. Оферта набирає чинності з її публікації на сайті Виконавця і діє до його відкликання Виконавцем.

7.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

7.3. Акцепт Оферти Замовником створює Договір на умовах, визначених цією Офертою.

7.4. Договір набирає чинності з Акцепту Оферти Замовником і діє:

до моменту виконання Сторонами зобов'язань за Договором, а саме - оплати Замовником вартості Послуг та надання Виконавцем Послуг у обсязі, що відповідає вартості Послуг;
до розірвання Договору.


7.5. Договір може бути достроково розірваний:

у будь-який час за взаємною згодою Сторін;
Виконавцем в односторонньому порядку у разі недотримання Замовником своїх зобов'язань за Договором, при цьому вартість Послуг не повертається;
Виконавцем в односторонньому порядку у разі скасування Заходу або в інших випадках із поверненням Замовнику вартості передплачених, але не наданих Послуг.


8. Відповідальність

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які непрямі збитки Замовника, включаючи втрату прибутку, доходів або нездатність отримати очікуваний дохід та будь-які подібні втрати.

8.3. Замовник погоджується з умовами Договору та з тим, що він не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації моральної, матеріальної шкоди чи шкоди, заподіяної Замовнику як протягом терміну дії Договору, так і після закінчення строку його дії.

8.4. Сторони вживають заходів для вирішення всіх спорів та розбіжностей, що випливають із Договору або у зв'язку з його виконанням шляхом переговорів. Строк розгляду претензії встановлюється 30 (тридцять) днів з моменту її отримання Стороною.

8.5. У разі неможливості вирішення спорів і розбіжностей шляхом переговорів, такі спори та розбіжності підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

8.7. Під форс-мажором розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що виникли після укладення Договору і які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись: пожежі, землетруси, повені, зсуви ґрунту, екстремальні погодні умови, інші стихійні лиха, вибухи, військові дії, епідемії, протиправні дії третіх осіб, дії та нормативно-правові акти органів державної влади.

8.8. У разі форс-мажора Сторона, яка зазнала його впливу, повинна негайно, але не пізніше ніж у 14-денний термін повідомити про це іншу Сторону. Належним доказом дії форс-мажору є документ, виданий компетентними органами.

8.9. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань протягом усього його дії. У випадку, якщо форс-мажор діє більше 3 (трьох) місяців або якщо при його виникненні стає очевидним, що такі обставини діятимуть більше зазначеного терміну, кожна Сторона матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, надіславши відповідне повідомлення іншій Стороні. .

9. Інші умови

9.1. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Замовник засвідчує та гарантує Виконавцю, що:

9.1.1. вказав достовірні дані при реєстрації на Захід, при оформленні платіжних документів та оплаті Послуг;

9.1.2. укладає Договір добровільно, причому:

повністю ознайомився з умовами Оферти,
повністю розуміє предмет Договору (Оферти),


9.1.3. має всі права та повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

9.2. Акцепт Оферти означає:

9.2.1. надання учасниками Заходу повної та безвідкличної згоди Виконавцю (залученому Виконавцем оператору/фотографу/менеджеру) на здійснення фото- та відеозйомки за їх участю;

9.2.2. надання учасниками Заходу повної та безвідкличної згоди Виконавцю на використання їх фотографічного зображення, відео з їх участю, їх коментарів та інформації про них у рекламних, інформаційних та інших матеріалах Виконавця, їх публічний показ, відтворення та розповсюдження як на території України, так і за її межами;

9.2.3. визнання виняткових прав Виконавця на фотоматеріали та відеоматеріали за участю учасників Заходу: на відтворення, копіювання, адаптацію, здійснення публічної демонстрації та публічного показу, оприлюднення, розповсюдження, відчуження, а також права на дублювання, озвучування чи субтитрування, виготовлення фрагментів тощо;

9.2.4. надання згоди Замовника на збирання, обробку та зберігання наданих ним персональних даних; на використання персональних та статистичних даних, зібраних у ході укладення та виконання Договору та на направлення Замовнику інформації про Послуги, новини Виконавця та (або) партнерів Виконавця.

Виконавець інформує Замовника, що є власником персональних даних, зібраних у Замовника, а також що ці персональні дані можуть бути передані іншим особам для виконання умов Договору, здійснення Виконавцем своїх зобов'язань, встановлених податковим, статистичним та іншим законодавством України, відповідними підзаконними нормативно-правовими актами, а також з метою захисту законних прав та інтересів Виконавця.

9.3. У разі надання Замовником персональних даних третіх осіб, Замовник надає дозвіл на їх використання відповідно до умов Договору та гарантує отримання письмової згоди зазначених осіб на таке використання. Відповідальність за порушення цієї вимоги у повному обсязі покладається на Замовника.

9.4. Замовник поінформований та погоджується з тим, що телефонні розмови з Виконавцем або його представником можуть бути записані з метою контролю якості роботи Виконавця або його представника.

9.5. Внаслідок збою, технічних несправностей, дій третіх осіб, у тому числі, але не обмежуючись, вірусної чи хакерської атаки, дані Замовника можуть стати доступними третім особам. Замовник усвідомлює це та зобов'язується не пред'являти вимог до Виконавця про відшкодування збитків (шкоди), що виникли у зв'язку з цим.

9.6. Документи, повідомлення, запити та вимоги вважаються надісланими належним чином, якщо вони були надіслані засобами електронного, телефонного, факсимільного чи поштового зв'язку або доставлені під підпис отримувача. Письмові документи, надіслані факсом або електронною поштою, мають повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути подані до судових інстанцій як належні докази і не можуть заперечуватися Стороною, від імені якої вони були відправлені.

ФОП ГУДИМА РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
ЄДРПОУ 3160626751
Р/Р UA053052990000026003010701537
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Україна, м. Радивилів, вул. Паркова 37